Xml.Save 保存XML文件

文章目录
  1. 1. 功能
  2. 2. 语法
  3. 3. 参数
  4. 4. 返回值
  5. 5. 示例
  6. 6. 备注

功能

保存XML数据为文件。

语法

Xml.Save(xml, 路径)

参数

参数 数据类型 解释
xml xml数据
路径 字符串 要保存xml文件的路径

返回值

示例

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Import "Xml.lua"

Dim XMLPath, XMLStr, XMLDate, XMLItem, XMLChild
XMLPath = GetSdcardDir() & "/test.xml"

XMLStr = XMLStr & "<item id=""1"">" & "\n"
XMLStr = XMLStr & "<field name=""aa"" />" & "\n"
XMLStr = XMLStr & "<field name=""bb"" />" & "\n"
XMLStr = XMLStr & "</item>" & "\n"
// 写入XML文件
Call File.Write(XMLPath, XMLStr)

// 加载方式根据实际情况二选一即可
// 从文件中加载XML
XMLDate = Xml.ParseByXmlFile(XMLPath)
// 从字符串中加载XML
XMLDate = Xml.ParseByXmlStr(XMLStr)

// 查找子节点
XMLItem = Xml.Find(XMLDate, "item")
TracePrint XMLItem["id"]
TracePrint XMLItem[1]["name"]
TracePrint XMLItem[2]["name"]

// 创建子节点
XMLItem = Xml.New("root")
XMLChild = Xml.Append(XMLItem, "child")
XMLChild["test1"] = "aa"
XMLChild = Xml.Append(XMLItem, "child")
XMLChild["test2"] = "bb"

// 把创建的XML信息保存到文件
Call Xml.Save(XMLItem, XMLPath)

备注