UIP.SetAttribute 设置静态控件属性值

文章目录
  1. 1. 功能
  2. 2. 语法
  3. 3. 参数
  4. 4. 返回值
  5. 5. 示例
  6. 6. 备注

功能

设置静态UI控件的属性值。

语法

UIP.SetAttribute 控件名, 属性列表

参数

参数 数据类型 解释
控件名 字符串 欲设值其属性的静态控件名称。
属性列表 控件的各属性及其值以key-value的形式表示,其中key的内容及其值的数据类型与定义静态UI控件格式一致。

返回值

示例

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
  界面:
{
下拉框改变选择事件:
{
文字框:
{
名称:"文字框1",
显示内容:" 下拉框二级联动测试 ",
文字大小:0,
高度:0,
宽度:0
},
水平布局:
{
注释:"用于将多个控件放在同一行",
下拉框:
{
名称:"pro",
选项:
[
"湖南",
"江西",
"广东",
"福建",
],
选择响应: "onProc",'设置下拉框改变选择事件
初始选项:0
},
下拉框:
{
名称:"city",
选项:
[
"长沙",
"衡阳",
"娄底",
"岳阳"
],
初始选项:0
},
},
},
}
'===============上面代码复制在界面里=======================
'预览此例子界面,通过下拉框改变选择可以实现下拉框内容二级联动
Function onProc(item)'静态下拉框改变选择事件
Dim hnCitys = {"长沙", "衡阳", "郴州", "娄底"}
Dim jxCitys = {"南昌", "鹰潭", "九江", "景德镇"}
Dim gdCitys = {"广州", "佛山", "惠州", "深圳"}
Dim fjCitys = {"福州", "厦门", "泉州", "宁德"}
Dim hnTb = {"选项": hnCitys}
Dim jxTb = {"选项": jxCitys}
Dim gdTb = {"选项": gdCitys}
Dim fjTb = {"选项": fjCitys}
Select Case item
Case 0
Uip.setAttribute("city", hnTb)
Case 1
Uip.setAttribute("city", jxTb)
Case 2
UIP.SetAttribute "city", gdTb
Case 3
Uip.setAttribute("city", fjTb)
End Select
End Function

备注