Xml.Append 添加设置节点键值

文章目录
  1. 1. 功能
  2. 2. 语法
  3. 3. 参数
  4. 4. 返回值
  5. 5. 示例
  6. 6. 备注

功能

添加设置XML节点键值

语法

结果 = Xml.Append(数据, 键名)

参数

参数 数据类型 解释
数据 要添加的数据,由Xml.Find 查找节点Xml.New 新建节点返回的值。
键名 字符串 要添加的节点键名。

返回值

,返回XML节点数据。

示例

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Import "Xml.lua"

Dim XMLPath, XMLStr, XMLDate, XMLItem, XMLChild
XMLPath = GetSdcardDir() & "/test.xml"

XMLStr = XMLStr & "<item id=""1"">" & "\n"
XMLStr = XMLStr & "<field name=""aa"" />" & "\n"
XMLStr = XMLStr & "<field name=""bb"" />" & "\n"
XMLStr = XMLStr & "</item>" & "\n"
// 写入XML文件
Call File.Write(XMLPath, XMLStr)

// 加载方式根据实际情况二选一即可
// 从文件中加载XML
XMLDate = Xml.ParseByXmlFile(XMLPath)
// 从字符串中加载XML
XMLDate = Xml.ParseByXmlStr(XMLStr)

// 查找子节点
XMLItem = Xml.Find(XMLDate, "item")
TracePrint XMLItem["id"]
TracePrint XMLItem[1]["name"]
TracePrint XMLItem[2]["name"]

// 创建子节点
XMLItem = Xml.New("root")
XMLChild = Xml.Append(XMLItem, "child")
XMLChild["test1"] = "aa"
XMLChild = Xml.Append(XMLItem, "child")
XMLChild["test2"] = "bb"

// 把创建的XML信息保存到文件
Call Xml.Save(XMLItem, XMLPath)

备注