Foreground 当前窗口

文章目录
  1. 1. 功能
  2. 2. 语法
  3. 3. 参数
  4. 4. 返回值
  5. 5. 示例
  6. 6. 备注

功能

得到当前最前面的窗口句柄

语法

结果 = Plugin.Window.Foreground()

参数

返回值

长整数型, 返回当前窗口句柄

示例

1
2
3
//下面这句是得到当前最前面的窗口句柄
Hwnd = Plugin.Window.Foreground()
MsgBox "得到当前最前面的窗口句柄为:"& Hwnd

备注