SetCLB 设置剪切板内容

文章目录
  1. 1. 功能
  2. 2. 语法
  3. 3. 参数
  4. 4. 返回值
  5. 5. 示例
  6. 6. 备注

功能

设置剪切板内容

语法

Call Plugin.Sys.SetCLB(文本)

参数

参数 数据类型 解释
文本 字符串 要设置到剪贴板文本内容

返回值

示例

1
2
3
//下面这句是设置剪切板内容
Call Plugin.Sys.SetCLB("剪切板内容")
Msgbox "设置剪切板内容"

备注