ScrollTo 滚动网页

文章目录
  1. 1. 功能
  2. 2. 语法
  3. 3. 参数
  4. 4. 返回值
  5. 5. 示例
  6. 6. 备注

功能

将当前网页滚动到指定位置

语法

Call Plugin.Web.ScrollTo(水平位置, 垂直位置)

参数

参数 数据类型 解释
水平位置 整数型 水平滚动条位置
垂直位置 整数型 垂直滚动条位置

返回值

示例

1
2
3
Call Plugin.Web.Bind("WQM.exe")
Call Plugin.Web.Go("www.zimaoxy.com")
Call Plugin.Web.ScrollTo(0,100)

备注