GetHwnd 获得网页窗口句柄

文章目录
  1. 1. 功能
  2. 2. 语法
  3. 3. 参数
  4. 4. 返回值
  5. 5. 示例
  6. 6. 备注

功能

获得WQM中当前标签网页的窗口句柄

语法

结果 = Plugin.Web.GetHwnd()

参数

返回值

长整数型, 返回当前标签网页的窗口句柄

示例

1
2
iehwnd=Plugin.Web.GetHwnd()
// 该句柄可以支持后台找色

备注