LeftUp 左键弹起

文章目录
  1. 1. 功能
  2. 2. 语法
  3. 3. 参数
  4. 4. 返回值
  5. 5. 示例
  6. 6. 备注

功能

普通模拟松开鼠标左键

语法

LeftUp 次数

参数

参数 数据类型 解释
次数 整数型 无实际作用, 仅为了与LeftClick 左键单击语法保持一致

返回值

示例

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
//移动鼠标到100,100坐标
MoveTo 100, 100

//按住鼠标左键不放
LeftDown 1

//移动鼠标到200,200坐标
MoveTo 200, 200

//弹起鼠标左键
LeftUp 1

备注