RightClickH 右键单击(硬件模拟)

文章目录
  1. 1. 功能
  2. 2. 语法
  3. 3. 参数
  4. 4. 返回值
  5. 5. 示例
  6. 6. 备注

功能

硬件模拟点击鼠标右键

语法

RightClickH 次数

参数

参数 数据类型 解释
次数 整数型 需要点击的次数

返回值

示例

1
2
3
4
5
//移动鼠标到100,100坐标
MoveToH 100, 100

//单击鼠标左键1次
RightClickH 1

备注