GetOSType 获取系统类型(增强)

文章目录
  1. 1. 功能
  2. 2. 语法
  3. 3. 参数
  4. 4. 返回值
  5. 5. 示例
  6. 6. 备注

功能

获取当前操作系统类型

语法

结果 = Plugin.SysEx.GetOSType()

参数

返回值

整数型, 返回当前系统类型

返回值 操作系统版本
0 未知
1 Win95
2 Win98
3 WinME
4 WinNT
5 Win2000
6 WinXP
7 Win2003
8 Vista
9 Win7
10 Win8 / Win10

示例

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
iType = Plugin.SysEx.GetOSType()    
If iType = 0 Then
MessageBox "未知的操作系统"
ElseIf iType = 6 Then
MessageBox "您的操作系统版本是WinXP"
ElseIf iType = 10 Then
MessageBox "您的操作系统版本是Win8或win10"
Else
MessageBox "其他操作系统:" & iType
End If

备注