DateAdd 指定时间单位相加

文章目录
 1. 1. 功能
 2. 2. 语法
 3. 3. 参数
 4. 4. 返回值
 5. 5. 示例
 6. 6. 备注

功能

对一个时间进行增加或减少指定单位时间的计算。

语法

结果 = DateAdd(时间单位, 数值, 时间)

参数

参数 数据类型 解释
时间单位 字符串 要添加的时间单位,详见下方表格
数值 整数型 要添加的单位时间数值,正数增加,负数减少
时间 小数型 初始时间,任意有效时间小数
时间单位字符串 解释
y
q 季度
m
d
w 星期
h 小时
n 分钟
s

返回值

小数型,返回增加成功后的时间小数结果。

示例

1
2
3
4
5
6
7
8
9
TracePrint Format(Now(), "现在的时间是 : yyyy年MM月dd日 hh:mm:ss dddd AM/PM")
TracePrint Format(DateAdd("y", 1, Now()), "一年后的时间 : yyyy年MM月dd日 hh:mm:ss dddd AM/PM")
TracePrint Format(DateAdd("q", 1, Now()), "一季度后的时间 : yyyy年MM月dd日 hh:mm:ss dddd AM/PM")
TracePrint Format(DateAdd("m", 1, Now()), "一月后的时间 : yyyy年MM月dd日 hh:mm:ss dddd AM/PM")
TracePrint Format(DateAdd("w", 1, Now()), "一周后的时间 : yyyy年MM月dd日 hh:mm:ss dddd AM/PM")
TracePrint Format(DateAdd("d", 1, Now()), "一天后的时间 : yyyy年MM月dd日 hh:mm:ss dddd AM/PM")
TracePrint Format(DateAdd("h", 1, Now()), "一小时后的时间 : yyyy年MM月dd日 hh:mm:ss dddd AM/PM")
TracePrint Format(DateAdd("n", 1, Now()), "一分钟后的时间 : yyyy年MM月dd日 hh:mm:ss dddd AM/PM")
TracePrint Format(DateAdd("s", 1, Now()), "一秒后的时间 : yyyy年MM月dd日 hh:mm:ss dddd AM/PM")

备注