Split 分割文本成数组

文章目录
  1. 1. 功能
  2. 2. 语法
  3. 3. 参数
  4. 4. 返回值
  5. 5. 示例
  6. 6. 备注

功能

按照指定分隔符将文本内容分割成一维数组

语法

结果 = Split(原文本[, 分隔符[, 数目[, 对比方式]]])

参数

参数 数据类型 解释
原文本 字符串 待分割的原始文本内容
分隔符 字符串 可选, 用于标识分割的文本, 省略以""为分隔符
数目 整数型 可选, 分割后返回的数量, 省略为-1, 表示全部返回
对比方式 整数型 可选, 0为区分大小写, 1为忽略大小写, 省略为0

返回值

数组, 返回分割后的一维数组, 元素为字符串型

示例

1
2
3
4
5
6
Dim arr
arr = Split("紫猫,编程,学院,QQ345911220", ",")
TracePrint arr(0) '紫猫
TracePrint arr(1) '编程
TracePrint arr(2) '学院
TracePrint arr(3) 'QQ345911220
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
//高级例子
//说明: 按照长度提取分割文本成数组
//原文本: 待分割的原始文本内容
//长度: 每次分割的文本长度
//返回: 得到分割后的一维数组
Function zmSplit(原文本, 长度)
Dim arrl, i
Set arrl = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For i = 1 To Len(原文本) Step 长度
Arrl.Add mid(原文本, i, 长度)
Next
zmSplit = arrl.ToArray()
Set arrl = nothing
End Function

//调用例子
//将"紫猫编程学院"按照每2个字进行分割
数组 = zmSplit("紫猫编程学院", 2)
TracePrint UBound(数组)
TracePrint 数组(0)
TracePrint 数组(1)
TracePrint 数组(2)

备注