GetLastClick 检测上次按过的鼠标键

文章目录
  1. 1. 功能
  2. 2. 语法
  3. 3. 参数
  4. 4. 返回值
  5. 5. 示例
  6. 6. 备注

功能

得到最近一次按下的鼠标键码

语法

结果 = GetLastClick()

参数

返回值

整数型, 返回按下的鼠标键码

示例

1
2
3
4
Mouse=GetLastClick()    
If Mouse =32770 Or Mouse =32769 Then
Msgbox "你按下了鼠标左键"
End If
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
//高级例子
//介绍: 按住左键不放执行一段代码, 松开左键后停止执行代码
Do
If GetLastClick() = 32769 Then
TracePrint "按住左键"
Do
If GetLastClick() = 32770 Then
TracePrint "已松开左键"
Exit Do
End If
Delay 10
//此处写你需要按住左键不放情况下执行的代码
Loop
End If
Delay 10
Loop

备注