SelectFile 弹出选择文件对话框

文章目录
  1. 1. 功能
  2. 2. 语法
  3. 3. 参数
  4. 4. 返回值
  5. 5. 示例
  6. 6. 备注

功能

弹出选择文件的对话框,并得到用户选择的文件

语法

结果 = Plugin.File.SelectFile()

参数

返回值

字符串, 返回用户选择的文件路径

示例

1
2
3
dim filepath 
filepath=Plugin.File.SelectFile()
MessageBox "您所选择的文件是:" & filepath

备注