Save 保存网页或图片

文章目录
  1. 1. 功能
  2. 2. 语法
  3. 3. 参数
  4. 4. 返回值
  5. 5. 示例
  6. 6. 备注

功能

保存指定URL的文件到本地磁盘

语法

Call Plugin.Web.Save(网址, 文件)

参数

参数 数据类型 解释
网址 字符串 要保存文件的目标网址
文件 字符串 本地文件路径

返回值

示例

1
2
// 将百度的Logo保存到C:\a.gif
Call Plugin.Web.Save("http://www.baidu.com/img/baidu_logo.gif","C:\a.gif")

备注