Type 获取数据类型

文章目录
  1. 1. 功能
  2. 2. 语法
  3. 3. 参数
  4. 4. 返回值
  5. 5. 示例
  6. 6. 备注

功能

获取参数的数据类型。

语法

数据类型 = Type(数据)

参数

参数 数据类型 解释
数据 任意类型 要获取类型的数据

返回值

整数型,返回以下几种结果。

返回值 对应数据类型
0 null
1 逻辑型
2 整数型
3 小数型
4 字符串型
65536 表或数组
65538 对象型
-1 未知类型

示例

1
2
3
4
5
6
7
Dim a = 123
TracePrint Type(a)
TracePrint Type(3.14)
TracePrint Type("紫猫")
TracePrint Type(true)
TracePrint Type(null)
TracePrint Type(array(0, true, "学院", 3.14))

备注